มาตรฐาน

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาตรฐาน

 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2558 - สำนักงบประมาณ

  18 มี.ค. 2015 ... บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ ... สานัก มาตรฐานงบประมาณ 1 จะได้ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป.

  http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32/GENERAL/DATA0000/stde58.PDF

  คำค้น : มาตรฐาน


 • ราคามาตรฐาน – หลักเกณฑ์ | สำนักงบประมาณ

  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม). 0.

  http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6056

  คำค้น : มาตรฐาน


 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  Thai Industrial Standards Institute,สมอ.,สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

  http://www.tisi.go.th/

  คำค้น : มาตรฐาน


 • มาตรฐานสินค้าเกษตร - ACFS

  สินค้าเกษตร หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาตรฐานสินค้าเกษตร ...

  http://www.acfs.go.th/agri_standards.php

  คำค้น : มาตรฐาน


มาตรฐาน